ورکشاپ ها

ورکشاپ نهایی در رابطه به بازنگری استراتیژی ملی معلولیت آغاز گردید

mmd

 

ورکشاپ نهایی در رابطه به بازنگری استراتیژی ملی معلولیت آغاز گردید

ورکشاپ نهایی بازنگری استراتیژی ملی معلولیت، از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و نهادهای همکار شروع شد و برای چهار روز دوام می‌یابد.

در این ورکشاپ بر علاوه هئیت رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، عمراخان منیب مشاور رئیس جمهور در امور معلولین، بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، محمد وکیل جمشیدی رئیس دفتر ماین پاکی ملل متحد، محمد شفیق یوسفی رئیس انسجام ریاست ماین پاکی، نمایندگان وزارت های مختلف سکتوری، افراد دارای معلولیت، نمایندگان نهادهای جامعه معلولیت و مسوولان ادارات ملی و بین المللی غیر دولتی اشتراک داشتند.

ورکشاپ متذکره با سخنان لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین آغاز شد. آقای آریوبی ابراز خرسندی نمودند که به هدف بهتر شدن زندگی افراد دارای معلولیت و ایجاد فرصت های بیشتر، یک گام مثمر و ارزنده دیگری برداشته می‌‌شود. وی اضافه نمود: این استراتیژی متضمن و تاثیر گزار در بخش های تحصیلات، صحت، اشتغال‌زایی، فراهم نمودن امکانات فزیکی، اشتراک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آگاهی عامه بوده که در سایر عرصه های نیز  فرصت ها و امکانات را برای افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد.

آقای آریوبی خاطر نشان نمود که، وزارت در طول دو سال اخیر به اساس پلان های ارزنده و پالیسی موفق خود، کارهای مهم و بنیادی را انجام داده است که این خود تغییرات امید وار کننده و رضایت بخش را در زندگی افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد.

آقای آریوبی گفت: اینکه معلولیت یک پدیده وسیع اجتماعی بوده و فایق آمدن به آن یک کار دشوار از سوی یک اداره می‌باشد، مهم بر آنست تا به عنوان یک مسئله ملی، همه نهادهای ملی و بین‌المللی در راستای ارایه خدمات و با ساختار پلان های تاثیر گزار و تطبیق آن، همکار و همآهنگی همه جانبه داشته باشند.

آقای آریوبی ساخت و نهایی سازی استراتیژی مذکور را یک ابتکار و گام موثر در عرصه معلولیت عنوان نموده گفتند: در قسمت تطبیق و عملی سازی آن نیز همه سازمان های دولتی و غیر دولتی و نهاد سهیم باشند.

در ادامه محترم حبیب خان ځاځي مشاور تخنیکی وزارت، به اشتراک کنندگان در مورد استراتیژی متذکره معلومات همه جانبه ای را در قالب پرزنتیشن ارایه نمودند.

سایر اشتراک کنندگان ورکشاپ نیز در رابطه به موثریت و مثمریت استراتیژی صحبت داشتند و تاکید روی آنان نمودند؛ تا جهت تطبیق هرچه عاجل آن اقدامات عملی صورت گیرد.

هدف اصلی این ورکشاپ چهار روزه، اخذ مشوره، ارایه نظریات و پیشنهادات افراد دارای معلولیت و نهاد های مربوطه در رابطه به استراتیژی ملی معلولیت، بررسی استراتیژی بر بنیاد برنامه های ملی و سکتوری انتخاب خط مش هدفمندانه بر اساس واقعیت ها، ارزیابی از اقدامات پیشنهادی در استراتیژی و تطابق سازی بخش های ترجمه شده استراتیژی مذکور می‌باشد که با تکمیل شدن آن، استراتیژی نهایی شده و کار تطبیق و عملی نمودن آن آغاز می‌گردد.

این استراتیژی برای 10 سال آینده از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با همآهنگی موسسه همآهنگ کننده ماین پاکی و با همکاری موسسه بین‌المللی بخش ماین پاکی  ترتیب می‌گردد. 


فعالیت روز دوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت

sc

 

فعالیت روز دوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت

روز دوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت، متمرکز بر کارهای گروپی بود. نمایندگان معلولین در این ورکشاپ به پنج گروپ کاری تقسیم شده بودند؛ تا در قسمت انکشاف و همه جانبه ساختن استراتیژی متذکره، نظریات و پیشنهادات شان را به گونه گروهی مطرح و پیشکش بدارند.

محتوای عمومی این کار گروپی را موضوعات همچون فرصت های اجتماعی، ورزشی، دسترسی به حقوق مشارکت سیاسی، دسترسی به اقدامات بشر دوستان و مبارزه با حوادث طبیعی در بر می‌گرفت که از جانب نماینده هر گروپ نظریات، پیشنهادات و خواست های مطرح شده اعضای گروپ به اشتراک کنندگان ورکشاپ مذکور به خوانش گرفته شد و در زمینه به سولات آنان پاسخ ارایه گردید.

اعضای گروپ های کاری روی مشکلات فرا راه افراد دارای معلولیت، چالش ها، محدویت امکانات، فرصت ها و سایر مسایل مرتبط آنان بحث ها همه جانبه نموده و راه حل های را مطرح ساختند.

ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت چهار روز را در بر می‌گیرد، که امروز روز دوم کاری آن را تشکیل می‌داد و کار گروپی محور اصلی آن را در بر داشت. فردا و پس فردا نیز اشتراک کنندگان روی ارایه خدمات به معلولین و دریافت بودجه به آنان، صحت، آگاهی عامه و سایر فرصت ها؛ نظریات و پیشنهادات خود را مطرح خواهند نمود.


فعالیت روز سوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت

 

س 

فعالیت روز سوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت

در روز سوم ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت، اشتراک کنندگان بحث های شان را در رابطه به استراتیژی مذکور به طور گروپی مطرح نمودند. امروز نیز نمایندگان معلولین در این ورکشاپ به پنج گروپ کاری تقسیم شده بودند؛ تا در قسمت انکشاف و همه جانبه ساختن این استراتیژی، نظریات و پیشنهادات شان را به گونه گروپی مطرح و پیشکش بدارند.

در این کارهای گروپی روی مسایل همچون ایجاد نهادهای صحی فزیکی و روانی، فراهم نمودن زمینه های تحصیلی برای جوانان و بزرگان و دسترسی شان به تحصیلات عالی، حمایت اجتماعی و آگاهی عامه، خود کفایی برای اشخاص دارای معلولیت و خانواده های آنان و شامل سازی بانوان دارای معلولیت در استراتیژی مذکور؛ بحث و تبادل نظر صورت گرفت که از جانب نماینده هر گروپ نظریات، پیشنهادات و خواست های مطرح شده اعضای گروپ به اشتراک کنندگان ورکشاپ مذکور به خوانش گرفته شد و در زمینه به سولات آنان پاسخ ارایه گردید.

اعضای گروپ های کاری روی مشکلات فرا راه افراد دارای معلولیت، جالش ها، محدویت امکانات، فرصت ها و سایر مسایل مرتبط آنان بحث ها همه جانبه نموده و راه حل های را مطرح ساختند.

قرار است ورکشاپ نهایی بررسی استراتیژی ملی معلولیت به مدت چهار روز ادامه یابد، که اشتراک کنندگان روی میکانیزم ارایه خدمات در موارد همچون، بودجه یابی، دسترسی فزیکی، تحصیلات، سهولت ها، کاریابی، صحت، آگاهی عامه و سایر موارد و فرصت ها، نظریات و خواست های خویش را شریک نموده؛ تا استراتیژی متذکره تکمیل و جنبه عملی به خود گیرد.


 

ورکشاپ چهار روزه‌ی نهایی در رابطه به بازنگری استراتیژی ملی معلولیت پایان یاف

mmd

 

ورکشاپ نهایی بازنگری استراتیژی ملی معلولیت که از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و نهادهای همکار اغاز گردیده بود و چهار روز دوام داشت، امروز جمع بندی و خاتمه پذیرفت.

در این ورکشاپ بر علاوه هئیت رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، عمراخان منیب مشاور رئیس جمهور در امور معلولین، سناتوران عرصه معلولیت، نمایندگان وزارت های مختلف سکتوری، اشخاص دارای معلولیت، نمایندگان نهادهای جامعه معلولیت، مهمانان خارجی و مسوولان ادارات ملی و بین المللی غیر دولتی اشتراک داشتند.

در ابتدا حبیب خان حًاحًی مشاور امور تخنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، محتوایات چهار روزه این استراتیژی را به گونه فشرده به اشتراک کنندگان ارایه نموده و موثریت و جنبه عملی استراتیژی ملی معلولیت را در جریان ۱۰ سال آینده بیان داشتند.

متعاقباً عمراخان منیب مشاور رییس جمهور در امور معلولین، پایان موفقانه استراتیژی متذکره را به اشتراک کنندگان، مقامات و شخص وزیر شهدا و معلولین تبریک گفته و آن را یک دست آورد بزرگ وزارت دولت در امور شهدا و معلولین عنوان نمودند.

سمیع‌الحق سمیع مشاور امور معلولین موسسه بین‌المللی هندیکپ و سناتور اسبق عبدالباقی بریال از سخنرانان روز اخیر این استراتیژی بودند که به نوبه شان در باره اهداف و جنبه های عملی استراتیژی مذکور معلومات همه جانب ارایه نموده، اشاره بر نهایی و تطبیق آن کردند.

ورکشاپ متذکره با سخنان لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین اختتام یافت. آقای آریوبی ابراز خرسندی نمودند که به هدف بهتر شدن زندگی افراد دارای معلولیت و ایجاد فرصت های بیشتر، یک گام مثمر و ارزنده دیگری برداشته شد و وزارت مالک یک سند ملی گردید

آقای آریوبی ساخت و نهایی سازی استراتیژی مذکور را یک ابتکار و گام موثر در عرصه معلولیت عنوان نموده گفتند: در قسمت تطبیق و عملی سازی آن نیز همه سازمان های دولتی و غیر دولتی سهیم باشند.

آقای آریوبی خاطر نشان نمود که، وزارت در طول دو سال اخیر به اساس پلان های ارزنده و پالیسی موفق خود، کارهای مهم و بنیادی را انجام داده است که این خود تغییرات امید وار کننده و رضایت بخش را در زندگی افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد.

هدف اصلی این ورکشاپ چهار روزه، اخذ مشوره، ارایه نظریات و پیشنهادات افراد دارای معلولیت و نهاد های مربوطه در رابطه به استراتیژی ملی معلولیت، بررسی استراتیژی بر بنیاد برنامه های ملی و سکتوری انتخاب خط مش هدفمندانه بر اساس واقعیت ها، ارزیابی از اقدامات پیشنهادی در استراتیژی و تطابق سازی بخش های ترجمه شده استراتیژی مذکور می‌باشد که با تکمیل شدن آن، استراتیژی نهایی شده و کار تطبیق و عملی نمودن آن آغاز می‌گردد.

این استراتیژی متضمن و تاثیر گزار در بخش های تحصیلات، صحت، اشتغال‌زایی، فراهم نمودن امکانات فزیکی، اشتراک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آگاهی عامه بوده که در سایر عرصه های نیز فرصت ها و امکانات را برای افراد دارای معلولیت فراهم می‌سازد و برای 10 سال آینده از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با همآهنگی موسسه همآهنگ کننده ماین پاکی و با همکاری موسسه بین‌المللی بخش ماین پاکی ترتیب می‌گردد.

ورکشاپ مذکور به کمک مالی و تخنیکی موسسه بین‌المللی هندیکپ برگزار شده بود.


ورکشاپ یک روزه بازنگری استراتژی ملی معلولین به رهبری و میزبانی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین دایر گردید

mmd

 

mmd

این ورکشاپ که به رهبری وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و به کمک تخنیکی دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد برگزار شده بود، نمایندگان معلولین، مسوولان نهادهای خیریه داخلی و خارجی و کارمندان وزارت اشتراک داشتند.

در نخست محترم جمیله نورستانی معاون امور تخنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، اشتراک کندگان ورکشاپ را خوش آمدید گفته و اظهار خرسندی نمودند که خوش‌بختانه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین توانسته است با همکاری سایر نهادهای مربوطه، یک سال قبل استراتیژی ملی معلولیت را ترتیب و جهت نیل به عملی نمودن آن جنبه عمل دهد.

آقای (گیتان دی پیپویس) نماینده دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد، نیز روی تسریع و افزایش همآهنگی میان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و سایر نهادهای امداد رسان تاکید نموده و تعهد بر همکاری های بیشتر در این عرصه نمودند.

در ادامه محترم حبیب خان ځاځي مشاور وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، استراتیژی ده ساله معلولیت را

در قالب پریزنتیشن به اشتراک کنندگان ارایه نمودند.

بر بنیاد معلومات آقای ځاځي، هدف اساسی این ورکشاپ آن است تا تمام افراد دارای معلولیت از معیشیت، کار، صحت، بازسازی، روانی، حمایت اجتماعی، مصونیت، ترانسپورت، مشارکت سیاسی، حمایت بشردوستانه فوری، ورزش، تفریح و سایر نیازهای جامعه به مانند سایر اتباع کشور یکسان مستفید شوند.

قابل تذکر است که ورکشاپ مذکور هر سه سال بعد دایر می‌گردد؛ تا ادارات مسوول مربوطه، نمایندگان معلولین و اشتراک کنندگان؛ این استراتژی را مورد بحث و نظر قرار دهند و در صورت نیاز تغییرات در آن رونما گردد.


 

ورکشاپ سه روزه تطبیق سیستم جدید برقی در ولایات، رسما آغاز گردید

mmd

 

mmd

ورکشاپ سه روزه تطبیق سیستم جدید برقی در ولایات، رسما آغاز گردید

امروز یکشنبه (۲۲ سرطان) ورکشاپ سه روزه تطبیق سیستم جدید برقی ولایتی، از طرف وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با اشتراک مسوولان سیستم جدید ولایتی رسماً شروع شد.

در مراسم افتتاح این ورکشاپ؛ جمیله نورستانی معاون تخنیکی، صبری اندر معاون امور نظامی، دل آقا صوفی‌زاده معاون مالی و اداری، مسوولان سیستم جدید برقی ، روسا و مشاوران اشتراک داشتند.

محترم جمیله نورستانی معاون تخنیکی وزارت، در رابطه به ارزش تطبیق سیستم جدید برقی در ولایات صحبت نموده گفت، هدف اساسی وزارت فراهم نمودن سهولت ها، ساده سازی جریان کاری و ارایه خدمات بهتر، که سیستم جدید در این راستا نقش اساسی را ایفا می‌نماید، است.

وی در مورد سیستم جدید به مسوولان ولایتی گفتند: مسوولیت مشترک ما در راستای محو فساد و ایجاد فُرصت ها می‌باشد که از مجرای تطبیق سیستم عملی نمودن آن ممکن است.

نورستانی افزود، مسوولان ولایتی سیستم باید وظیفه شان را مسوولانه و صادقانه در قسمت تطبیق این سیستم انجام دهند، تا باشد مشکلات و چالش ها پیش‌رو از میان برداشه شده و شفافیت کاملا رونما گردد.

دل آقا صوفی زاده معاون مالی و اداری، این ورکشاپ را مثمر عنوان نموده و افزود: همه وسایل و نیازهای مبرم بخاطر تطبیق سیستم جدید ولایات مهیا و ارسال گردیده است.

ایشان گفتند، آنعده از نیازمندی ها و تجهیزات که ضرورت ارسال به ولایات را دارد فرستاده می‌شود و مشکلات موجوده به شکل تدریجی آن حل خواهد شد. موصوف از همه مسوولان سیستم جدید ولایتی خواست تا مسوولیت شان را با صداقت و ایمان داری کامل به این قشر مستحق جامعه انجام دهند.

قابل تذکر است که این ورکشاپ به مدت سه روز ادامه دارد و به مسوولان سیستم جدید برقی از ولایات، آموزش و رهنمودهای همه جانبه در راستای تطبیق سیستم جدید برقی ارایه می‌گردد.